HKZ Keurmerk

Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.


HKZ-Partners

Een HKZ-partner kan u helpen bij de inrichting van een kwaliteitsmanagementsysteem. Zij werkt samen met HKZ, werkt volgens de HKZ-systematiek en wordt als eerste op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Om HKZ-partner te kunnen worden, moet een organisatie aan verschillende criteria voldoen en zich houden aan een gedragscode.

Neem voor vragen over het partnerschap of voor vragen over begeleiding en advies contact op via info@hkzkeurmerk.be.


Certificerende Instellingen

Certificerende Instellingen beoordelen als onafhankelijke partij op basis van de HKZ-normen of een organisatie voldoet aan de gestelde eisen. Als een organisatie voldoet, kan er gecertificeerd worden. De nadruk ligt op de toetsing van de resultaten van het kwaliteitssysteem, niet op datgene wat op papier beschreven is. Alleen certificerende instellingen, die een overeenkomst hebben met NEN, mogen het HKZ-keurmerk verlenen. Deze waarborg zorgt ervoor dat zij de toets uitvoeren in overeenstemming met de eisen die hiervoor afgesproken zijn.

NEN heeft een overeenkomst afgesloten met de volgende Certificerende Instelling(en):

nv AIB-Vinçotte International sa: www.vincotte.be

DE VOLGENDE NORMEN ZIJN BESCHIKBAAR


HKZ heeft in samenwerking met Kleemans Organisatieadvies en Vinçotte normen ontwikkeld voor Woonzorgcentra en Kleine Organisaties en (groeps)praktijken. Beide normen zijn gebaseerd op de principes van ISO 9001, maar gebruiksvriendelijk. In de norm voor de Woonzorgcentra zijn de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen vanuit de Vlaamse overheid opgenomen. De Plan-Do-Check-Act systematiek zorgt ervoor dat er aandacht gegeven wordt aan continu leren en verbeteren waardoor de kwaliteit systematisch naar een hoger plan wordt getild.


HKZ norm voor Kleine Organisaties en (groeps) praktijken

Groepspraktijken of andere kleine organisaties die werken met deze HKZ-norm implementeren kwaliteit en veiligheid op eenvoudige wijze. Met het voldoen aan de eisen in deze norm maken zij hun resultaten transparant, bijvoorbeeld voor hun klanten en stakeholders. In de HKZ-norm staan leren en verbeteren centraal met als doel de zorg voor de klant systematisch naar een hoger niveau te brengen. De nadruk ligt hierbij nadrukkelijk niet op: ‘alles op papier vastleggen’ maar op de resultaatgerichtheid.

De eisen in de norm sluiten nauw aan bij de normen zoals die bekend zijn vanuit ISO9001 of de EN 15224. In bijlage 1 is een referentietabel opgenomen die de relatie tussen de eisen uit de HKZ-norm Kleine Organisaties en Groepspraktijken en de eisen uit EN 15224 zichtbaar maakt. De ISO eisen zijn in deze norm op eenvoudiger wijze vertaald naar de situatie voor groepspraktijken of andere kleine organisaties. Hierdoor wordt de implementatie minder complex en gemakkelijker toepasbaar.

Voorwaarden om deze norm te mogen gebruiken:

De eisen uit deze norm zijn van toepassing op (groeps)praktijken/maatschappen/organisaties binnen Zorg & Welzijn die voldoen aan de volgende criteria:

 1. Het maximale aantal medewerkers is 10 fte. Hierin tellen alle medewerkers mee ongeacht de wijze waarop ze in dienst zijn, dan wel hun diensten ingekocht of -gehuurd worden.
 2. Management wordt meegeteld voor het vaststellen van het aantal fte, ongeacht of dit uitgevoerd wordt als neventaak door de zorgverleners of op andere wijze.
 3. De (groeps)praktijk/maatschap/organisatie levert zorg vanuit één discipline (bijvoorbeeld huisartsenzorg, mondzorg, logopedie of kinesitherapie) of zorg geleverd door een multidisciplinair team met één probleemoriëntatie (bijv. de begeleiding en behandeling van cliënten met een autistische aandoening, de opvang van ex-gedetineerden).
 4. De (groeps)praktijk/maatschap/organisatie kent één vestiging en één management maar kan haar activiteiten op meerdere locaties uitvoeren.
 5. De (groeps)praktijk/maatschap/organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Toelichting:

 1. Aantal fte
  Voor het vaststellen van het aantal fte, kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het boekjaar voorafgaand aan certificatie. De gemiddelde inzet aan fte van eigen personeel, ZZP-ers, uitzendkrachten, ingehuurd personeel van andere instellingen e.d. kan dan over dat jaar berekend worden.
 2. Management
  Het komt voor dat een (groeps)praktijk/maatschap/organisatie functioneert onder een raad van bestuur op afstand of een vergelijkbare constructie. Zolang dit bestuur zich niet bezighoudt met managementtaken telt dit niet mee voor het aantal fte.
 3. Eén discipline
  De professional is de medewerker die de werkzaamheden behorende bij een bepaalde discipline uitvoert (zoals tandarts, huisartslogopedist, kinesitherapeut). Vaak krijgt hij of zij ondersteuning van bijvoorbeeld een secretaresse of administratief medewerker. Dit alles valt binnen de definitie van discipline.
 4. Locaties
  Hierbij kan gedacht worden aan de hulpverlener die zijn werkzaamheden in meerdere kabinetten verricht.

De HKZ norm voor woonzorgcentra

Woonzorgcentra, die met deze norm werken, implementeren kwaliteit op eenvoudige wijze. Deze norm is gebaseerd op de principes van ISO 9001 voor Zorg en Welzijn, maar is gebruiksvriendelijker; in de toelichting worden voorbeelden gegeven die herkenbaar zijn voor de situatie in woonzorgcentra.
De eisen in deze norm sluiten nauw aan bij de eisen, zoals die bekend zijn vanuit ISO 9001 of NEN-EN 15224:2012.


Minimale kwaliteitseisen vanuit de overheid

In deze norm zijn de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen vanuit de overheid opgenomen. Door deze eisen een plaats te geven in de Plan-Do-Check-Act-systematiek van een HKZ-norm, wordt duidelijk gemaakt dat het voldoen aan deze eisen of het meten van indicatoren geen eenmalige activiteiten zijn binnen een organisatie. Het is een doorlopend proces waarbij een woonzorgcentrum blijft leren van gemaakte fouten en blijft verbeteren. De kwaliteitseisen worden hiermee ingebed in de bedrijfsvoering.


Reikwijdte van de norm

De eisen uit deze norm zijn van toepassing op woonzorgcentra die voldoen aan de volgende criteria:

 • ze zijn onderhevig aan de Vlaamse wetgeving.
 • zijn ze niet in Vlaanderen gelegen, maar voldoen wel aan de Vlaamse wetgeving.

MEER INFORMATIE

Indien u meer informatie wenst over HKZ en/of HKZ-normen, dan kunt u contact opnemen met HKZ.

E info@hkzkeurmerk.be
T +31 15 2 690 318

HKZ

Postbus 5059
2600 GB Delft

Vlinderweg 6
2623 AX Delft
Nederland